Меню

Главная категория

Вимоги безпеки при обслуговуванню пристрою для просіювання муки

                    Затверджена наказом №___від__________

                    по

                І Н С Т Р У К Ц І Я  №___                               З охорони праці. Вимоги безпеки при обслуговуванню

пристрою для просіювання муки.

                                

1 . ВИМОГИ БЕЗПЕКИ:

 

1.1.До роботи на пристрої для просіювання муки  ,допускаються особи що ознайомлені з його конструкцією та пройшли навчання ,інструктаж з охорони праці.

 

1.2. Робоче місце повинно бути освітлене.

 

1.3. Всі частини обладнання повинні бути надійно заземлені.

 

1.4.При незаземленому пристрої для просіювання муки та пускачі робота забороняеться.

 

1.5. Повинен бути забезпечений  вільний доступ до всіх механізмів пристрою.

 

1.6. У випадку несправності пристрою для просіювання муки,ремонт його виконують тільки після повної зупинки та відключенні від електромережі.

 

2. ВИМОГИ  БЕЗПЕКИ  ПЕРЕД  ПОЧАТКОМ  РОБОТИ.

 

2.1. Прибрати з пристрою для просіювання муки і біля нього все,що може заважати роботі.

 

2.2. Впевнитись в наявності нормального освітлення.

 

2.3. Провести огляд пристрою для просіювання,впевнитись в його повній справності.

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.

 

3.1. Підтримувати робоче місце в чистоті,не загромождати підходів та проходів.

 

3.2. Перед кожним включенням в роботу,впевнитись,що це нікому не загрожує небезпекою.

 

3.3.Не залишати пристрій без нагляду.

 

3.4. Негайно вимкнути пристрій при :

 

- тимчасовій перерві в роботі.

-  перервах в подачі електроенергії

- при підвищеному шумі,вібрації,появі стуку

- появі електрона пруги на не струмонесучих частинах обладнання.

- проведенні налагоджувальних робіт,чищенні,ремонті

- змазуванні пристрою і окремих його частин.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ.

4.1. Прибрати робоче місце та навести належний санітарний стан.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ..

5.1. При виникненні пожежі негайно повідомити по телефону про пожежу,та приступити до тушіння пожежі.

5.2. При виникненні аварії негайно приступити до евакуації людей,повідо-

мивши керівництво.

5.3. При нещасному випадку ,негайно приступити до надання необхідної

допомоги потерпілому.

 

Вимоги безпеки при роботі на тісторозмішувальній машині

  Затверджена наказом №____від ______

по п.п. Чуб Л.В.

             І Н С Т Р У К Ц І Я   №___

З охорони праці.Вимоги безпеки при роботі на

тісторозмішувальній машині.

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ .

1.1. До роботи на тісторозмішувальній машині допускаються працівники

що пройшли навчання,інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці та ознайомлені з правилами роботи на ній.

1.2. Робоче місце повинно бути освітлене.

1.3. До тісторозмішувальної машини повинен бути вільний доступ.

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1. Перед початком роботи необхідно :

- прибрати навколо машини все,що заважае при роботі .

- впевнитись в наявності нормального освітлення.

- провести огляд машини,впевнитись в її справності.

- перевірити надійність та справність роботи електроблокіровок,зупинку траверс в верхньому та нижньому положенні.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.

3.1.Підтримувати робоче місце в належній чистоті,при накачуванні дежі впевнитись в її надійній фіксації

3.2. Негайно зупинити роботу тісторозмішувальної машини при :

- перервах в подачі електроенергії

- появі електронапруги на обладнанні машини,де її не повинно бути.

- налагодженні,ремонті,чисці та змазуванні.

3.3. Під час роботи забороняеться :

- проводити очищення,змазування та ремонт машини

-відкривати дверцята станини,знімати огородження траверси

- виймати блок управління

4. ПОРЯДОК РОБОТИ.

4.1. Накотити дежу на фундаментну плиту машини

4.2. Впевнитись в надійній фіксації дежі.

4.3. Натиснути кнопку”Вниз” повороту траверси.

4.4. Встановити реле часу на необхідний час роботи машини.

4.5 Натиснути кнопку „ Пуск” При цьому приводиться в рух орган машини

що проводить розмішування,який після заданого часу роботи зупиняеться.

4.6.Очистити орган що місить  тісто від залишків тіста та викотити дежу.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.

5.1. Відключити тісторозмішувальну машину від електронапруги,очистити

від залишків тіста та привести до належного санітарного стану.

6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

6.1.При виникненні аварійної ситуації необхідно натиснути кнопку „Стоп „

та в випадку необхідності обезструмити машину,роз,єднавши розетку.

6.2. При винекненні пожежі негайно повідомити про неї та приступити до її гасіння.

6.3. При нещасному випадку  негайно приступити до  надання першої медичної допомоги потерпілому.

 

І Н С Т Р У К Ц І Я З охорони праці. Вимоги безпеки при роботі з пекарською шафою.

                                                                      Затверджую

                                                                      Директор  ТОВ „ДПОЗ „ ЧАЙКА”

                                                                                                                        

                                                                                                    ........Д.Ю.Лихенко

                                                                       Наказ №_____від________

                          І Н С Т Р У К Ц І Я   №_____

        З охорони праці. Вимоги безпеки при роботі

                          з  пекарською шафою.

1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

1.1. До роботи з пекарською шафою допускаються особи,що пройшли навчання,інструктаж з охорони праці та ознайомлені з її роботою.

1.2. Робоче місце повинно бути освітлене.

1.3.Всі частини обладнання шафи повинні бути заземлені.

1.4.Повинен бути забезпечений вільний доступ до шафи.

1.5. У випадку несправності,ремонт шафи виконують тільки  після охолодження шафи та  відключення її від електромережі.

2. ПОРЯДОК  РОБОТИ.

2.1.За 20 хвилин до початку випікання ввімкніть шафу для підігріву камер встановленням ручок перемикачів в положення 3,а  датчиків -на температуру

що відповідае технологічному процесу.

2.2. Завантажуйте в камеру заміси після того,як погаснуть лампочки.

2.3.Встановіть ручки перемикачів верхньої та нижньої групи електронагрівачів в положення 1,2,чи 3,що відповідають слабкому,середньому та сильному нагріву.

2.4 Щоб запобігти втратам тепла,не залишайте дверки шафи відкритими

на тривалий час.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.

3.1. При роботі з шафою необхідно дотримуватись слідуючи вимог:

- не допускати переливу рідини на настил камери

- пам,ятайте,що внутрішні поверхні камери нагріваються до температури

  300 градусів.

$1-         відключайте шафу від електромережі перед проведенням санітарних заходів та проведенні ремонтів.

-при винекненні несправностей вимкніть шафу і викличте слюсаря для ремонту.

-перед кожним включенням в роботу впевнитися ,що  це не загрожую нікому небезпекою.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.

4.1 Після закінчення роботи,відключіть шафу від електромережі,встановивши ручки перемикачів в положення „0”,а лампи датчиків в положення „ ОТКЛ.”

4.2. Прибрати робоче місце та навести належний робочий стан.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1.При виникненні пожежі негайно повідомити по телефону пожежну команду,та приступити для тушіння пожежі.

5.2. При виникненні аварії негайно приступити до евакуації людей,пові-

домивши про аварію керівництво.

5.3. При нещасному випадку,негайно приступити до надання першої медичної допомоги потерпілому.

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗАТВЕРДЖУЮ :

Директор _ДЗОВ « Чайка»

Лихенко Д.Ю___________

«____»___________20__р.

ІНСТРУКЦІЯ З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № ___

                   МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ навчального закладу

1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дія інструкції поширюється на всі підрозділи навчального закладу.

Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності медичної сестри в навчальному закладі.

1.2. Інструкція встановлює порядок безпечного ведення робіт на робочому місці  в приміщеннях, на території навчального закладу та інших місцях, де медична сестра виконує доручену їй роботу керівником навчального закладу.

1.3. Інструкція з охорони праці  є обов’язковою для виконання відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів «Про працю»  України. За невиконання даної інструкції медична сестра несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.4. Адміністрація навчального закладу здійснює  страхування медичної сестри від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі ушкодження здоров'я на виробництві, вона має право на відшкодування заподіяної їй шкоди. Відшкодування здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відповідно до чинного законодавства.

1.5. Перед призначенням на роботу працівник навчального закладу повинен пройти  медичний огляд. Для своєчасного виявлення і лікування хронічних захворювань медична сестра не рідше підлягає плановому обстеженню. На кожного працівника навчального закладу заводиться санітарна книжка встановленого зразка.

1.6. Всі працівники (загальних професій) навчального закладу періодично, один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці, яке проводиться у вигляді складової частини безпеки життєдіяльності. Перевірка знань  працівників навчальних закладів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться за нормативно – правовими актами з охорони праці, санітарної, пожежної безпеки тощо, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.

1.7. Всі новоприйняті працівники повинні пройти вступний інструктаж. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці, а також у наказі про прийняття працівника на роботу. Після цього проводиться остаточне оформлення новоприйнятого працівника, і направлення його до місця роботи.

1.8. До початку роботи, безпосередньо на робочому місці, кожен новоприйнятий на роботу працівник, повинен пройти первинний інструктаж з охороні праці. Всі працівники загальних професій проходять повторний інструктаж не рідше за один раз на 6 місяців. Результати інструктажу фіксуються в журналі інструктажів на робочому місці.

1.9. Медична сестра навчального закладу зобов'язана дотримуватись  правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати режими праці і відпочинку.

1.10. Під час роботи жінок забороняється їх залучення до підіймання і переміщення речей , маса яких перевищує встановлені для гих граничні норми.

Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою становить: до 2 разів на годину – 10кг.; підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни – 7кг. Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні — 350 кг; з підлоги — 175 кг. . У вагу вантажу, що переміщується, включається  вага тари і упаковки. При переміщенні вантажу на візках або у  контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата тощо згідно з ГОСТами 12.2.032-78 та 12.2.033-78.

1.11.На робочому місці можуть бути такі небезпечності:

- ураження відлітаючими предметами;

- падіння під час переміщення працівника по території та в приміщенні закладу;

- ураження електрострумом;

- термічні та хімічні опіки.

1.12. Уразі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою, або на які не оформлюються розпорядження чи інші документи, працівник повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

1.13. Медична сестра навчального закладу повинна знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) та мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги.

1.14. Медична сестра повинна знати і дотримуватися правил особистої гігієни. Перед початком роботи і після перерв в роботі необхідно мити руки з милом.  Взуття, спец.одяг медичної сестри повинні бути зручним в користуванні  і мати охайний вигляд.

1.15. Медична сестра несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання правил безпеки життєдіяльності визначених інструкціями, наказами, розпорядженнями, вказівками вищестоящого керівника.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1. Необхiдно одягнути спецодяг.

2.2. Перевiрити справнiсть iнвентаря, фiзiотерапевтичної апа­ратури, холодильникiв, апаратури   манiпуляцiйної.

2.3. У разі виявлення порушень або несправностей, вжити заходів щодо їх усунення, а за потреби – повідомити керівника навчального закладу, або особу яка його замінює.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПIД ЧАС РОБОТИ.

3.1. Робоче мiсце утримувати в чистотi. Не дозволяється  захаращувати робоче мiсце та проходи речами та iншими предметами.

3.2. Забороняється доторкатися до оголених струмоведучих  провідникiв та незахищених частин електрообладнання.

3.3. У випадку оголення iзоляцiї електропроводу, порушення заземлення слiд негайно повiдомити про це завгоспа або директо­ра школи для усунення несправностi.

3.4. Забороняється виконувати ремонт медичної апаратури, електрообладнання самотужки. Цю роботу повинен виконувати елек­трик, який має дозвiл на обслуговування електрообладнання.

3.5. У разi порушення ТБ iншими працiвниками  медпункту,  або якщо загро­жує небезпека для оточуючих, слiд попередити їх про необхiднiсть виконання вимог, гарантуючих безпеку роботи.

3.6. Ліки, деззасоби, аптечки необхiдно тримати в закритiй шафi, у недоступному для стороннiх мiсцi.

3.7. Категорично забороняється залишати дiтей без нагляду в медичному блоцi.

3.8. Дотримуватись всiх iнструкцiй щодо поводжененя з лiку­вальними препаратами.

3.9. Забороняється виконання робiт, які не входять в коло прямих обов’язків (миття: підлоги, вікон тощо).

Медичній  сестрі  ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

$1-               зберiгати та використовувати в приміщеннях закладу легкозаймистi рiдини, розчинники,  отруйнi, вибухові  речовини, тощо;

$1-                самостiйно виконувати ремонт електроприладiв, заміняти електролампи;

$1-               користуватися несправними, нестiйкими драбинами;

$1-               використовувати випадковi предмети, пiдставки для робо­ти на висотi;

$1-               залишати в кабiнетi ввiмкненi електроприлади без нагляду;

$1-               працювати на електрообладнаннi у разi виявлення "пробою" на корпус;

$1-               користуватися несправними електророзетками, вимикачами, електрошнурами;

$1-               нагромаджувати на шафах (зверху) речi рiзного призначен­ня (прилади, планшети, вазони тощо);

$1-               користуватися електронагрiвальними приладами (обiгрiва­чi, електрочайники, електрокип'ятильники тощо);

$1-               палити в примiщеннi  та  на  території  школи;

$1-               вживати алкогольнi напої та наркотичнi речовини;

3.10. Якщо трапився нещасний випадок необхідно:

$1·              терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

$1·              повідомити про те що сталося  керівництво закладу та вимагати розслідування у відповідності до діючого Положення;

$1·              зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

3.11. Уразі нещасного випадку з учнем школи, потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосереднього керівника навчального закладу, який зобов’язаний:

$1·              терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потерпілому,  у разі необхідності - його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

$1·              повідомити про те що сталося,  керівництво закладу;

$1·              повідомити батькам потерпілого (особі, яка представляє його інтереси);

$1·              зробити запит висновку з лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;

$1·              до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події  (якщо це не загрожує життю і  здоров’ю тих, хто оточує і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

3.12. Запобігайте проникненню в навчальний заклад сторонніх осіб під час навчально–виховного процесу.

   

4. ПІСЛЯ   ЗАКIНЧЕННЯ   РОБОТИ.

4.1.Перевірте своє робоче місце, приберіть медичний iнструментарiй,  сховайте  його у шафi.

4.2. Відімкніть від електромережі всю медичну електроапаратуру

4.3. Вимкніть освітлення.

4.4.Закрийте вікна.

4.5.Перевірте справність телефонного зв’язку, наявність ключів від кабінетів, наявність засобів пожежогасіння.

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

У випадку будь якої аварійної ситуації слід негайно повідомити керівництво навчального закладу та виконати наступні дії:

- у разі відключення електроенергії, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходилося в роботі;

- у разі аварії в системі водопостачання чи каналiзацiї необхідно терміново перекрити крани водопостачання i викликати аварійну службу водоканалу;

- у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення вiдповiдно до плану евакуації, а у разі потреби звернутися по допомогу до інших працiвникiв; негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 01; приступити до лiквiдацiї пожежі згідно з діючою в закладі iнструкцiєю з пожежної безпеки;

-  у разі травмування працівника закладу або дитини (учня, вихованця) необхідно надати першу долікарську допомогу і як­найшвидше відправити потерпілого до медпункту.

Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій тощо

При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську допомогу потерпілому. Контроль за організа­цією надання першої долікарської допомоги, наявністю та комплектністю аптечок, справністю пристосувань та засобів надання першої допомоги, а також навчання учасників навчально-виховного процесу покладається на медичних працівників та адміністрацію навчального закладу.

Схема послідовності дій при наданні першої долікарської допо­моги:

1. Вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок.

2.  Вибрати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпе­чує спокій.

3. Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо).

4. Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не пору­шені функції життєво важливих органів.

5. Розпочати проведення необхідних заходів:

•  зупинити кровотечу;

•  зафіксувати місце перелому;

•  вжити реанімаційних заходів (оживлення): штучне дихання, зо­внішній масаж серця;

•  обробити ушкоджені частини тіла.

6. Одночасно з наданням долікарської допомоги необхідно викли­кати швидку допомогу або підготувати транспорт для відправки по­терпілого до найближчої медичної установи.

7. Повідомити адміністрацію навчального закладу про те, що тра­пилось. Важливо знати обставини, за яких сталася травма, умови, які спонукали до її виникнення, та час, годину і навіть хвилини, особли­во, коли потерпілий втратив свідомість.

У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання, та зовнішній масаж серця і викли­кати за телефоном 03 швидку медичну допомогу.

З інструкцією ознайомлена

 Дата . Особистий підпис  Ініціали, прізвище

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ медичної сестри

ЗАТВЕРДЖУЮ :

Директор _ДЗОВ « Чайка»

                                  ___________Лихенко Д.Ю Наказ№ 35 від«_1_»_червня_2013р.

ПОСАДОВА   ІНСТРУКЦІЯ  № 16

медичної сестри ТОВ „ДЗОВ „Чайка”

1.Загальні положення

1.1.Медична сестра дитячого оздоровчого закладу (ДОЗ) призначається на поса­ду та звільняється директором закладу.

1.2.Медична сестра дитячого оздоровчого закладу підпорядковується безпосе­редньо директору ДОЗ і головному лікарю місцевого закладу охорони здоров'я.

1.3.У своїй діяльності медична сестра дитячого оздоровчого закладу керується наказами, розпорядженнями по оздоровчому  закладу, закладу охорони здоров'я, наказами, розпорядженнями, приписами Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними документами, а також статутом та правилами внутріш­нього трудового розпорядку оздоровчого закладу.

2. Завдання та обов'язки

Медична сестра дитячого оздоровчого закладу:

 2.1. Проводить організаційно-підготовчу роботи перед виїздом дітей у табір:

- попередній огляд і перевірка готовності до прийому дітей, приміщень, території табору, місць купання і занять спортом, огляд оточуючої місцевості;

- обов’язкова участь у прийомі табору перед виїздом (сумісно з представниками СЕС, профсоюзної організації і начальником дитячого оздоровчого табору);

- обладнання медичного кабінету і ізолятора, оснащення їх необхідним набором медикаментів і перев’язуючого матеріалу, медичною документацією (регламентований перелік у додатку 11);

- перевірка медичних документів кожного співробітника дитячого оздоровчого табору;

- проведення медичного огляду дітей перед виїздом їх у дитячий оздоровчий табір з метою виявлення хворих; перевірка наявності і правильності заповнення ф. 079у «Медична довідка на школяра, що виїздить у дитячий оздоровчий табір»;

- супроводження дітей у дитячий оздоровчий табір і із табору.

2.2. Здійснює лікувально-профілактичну роботу у таборі:

- систематичний нагляд за станом здоров’я дітей, особливо за дітьми з відхиленнями у стані здоров’я (група щадного режиму);

- розподіл дітей на медичні групи для занять фізкультурою;

- інформація педагогічного персоналу про стан здоров’я дітей, рекомендований режим для дітей з відхиленнями у стані здоров’я;

- проведення щоденного амбулаторного прийому з метою медичної допомоги захворілим; активне виявлення захворілих дітей, своєчасна їх ізоляція, організація лікування та догляду за дітьми, що знаходяться в ізоляторі; здійснення (за показниками) госпіталізації дітей у лікувально-профілактичні заклади, закріплені за дитячими оздоровчими таборами, згідно територіальній приналежності; при виникненні нещасних випадків надання першої медичної допомоги, транспортування у найближчий стаціонар;

- негайна сигналізація у відповідний відділ охорони здоров’я і СЕС про випадки інфекційних захворювань, організація сумісно з директором (начальником) дитячого оздоровчого табору госпіталізації і транспортування хворих у лікарню;

- здійснення контролю за організацією харчування дітей, якістю поступаючих продуктів, умовами їх зберігання, дотримання строків реалізації, технологією приготування, якістю готової їжі, санітарним станом і утриманням харчоблоку, миттям посуду, проведення C-вітамінізації їжі, щоденних оглядів персоналу харчоблоку і дітей-чергових на гнійничкові захворювання; відбір добової проби їжі;

- систематичний контроль за санітарним станом і утриманням всіх приміщень і території табору, джерел водопостачання, за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом;

- організація і проведення санітарно-епідеміологічних заходів;

- проведення санітарно-просвітницької роботи з персоналом і дітьми. Проведення ігор, вікторин, днів здоров’я, вечорів питань і відповідей, організація санітарних постів і керівництво їх роботою;

- медичний контроль: за організацією фізичного виховання дітей, за станом і утриманням місць занять фізичною культурою; спостереження за правильним проведенням заходів по фізичній культурі у залежності від статі, віку й стану здоров’я дітей (ранкова гімнастика, плавання, змагання, спортивні ігри, підготовка по здачі норм ГПО, заняття спортивних секцій, туризм, екскурсії, прогулянки та інш.);

- систематичний контроль за проведенням оздоровчих заходів, у тому числі: загартовуючих процедур — повітряні та сонячні ванни, купання та ін.;

- участь у підготовці туристських походів і прогулянок (огляд дітей, ознайомлення з маршрутом, місцями відпочинку, перевірка одягу, взуття, наявність головних уборів, санітарної сумки), проведення бесід про режим у поході;

- ведення медичної документації, складання звітів з проведенням аналізу ефективності перебування дітей у таборі.

2.3.Медична сестра здійснює контроль за:

- якістю продуктів, що поступають на харчоблок, з реєстрацією у спеціальному журналі ;

- умовами зберігання продуктів з дотриманням строків реалізації;

- якістю виготовленої їжі;

-дотриманням натуральних норм продуктів харчування (за накопичувальною бухгалтерською відомістю кожні 10 днів;

- правильністю відбору і зберігання добової проби;

- дотриманням правил особистої гігієни працівниками харчоблоку і черговими по їдальні

3. Права

Медична сестра дитячого оздоровчого табору має право:

$13.1.Брати участь в управлінні навчальним закладом у порядку, визначеному його статутом.

$13.2.Захищати свою професійну честь та гідність усіма засобами в межах чинного законо­давства.

$13.3.Знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку її роботи, давати пояснення стосовно змісту цих документів.

$13.4.У межах своєї компетенції повідомляти адміністрацію дитячого оздоровчого табору про всі ви­явлені недоліки в діяльності закладу та вносити пропозиції щодо їх усунення.

$13.5.Вимагати від адміністрації дитячого оздоровчого табору сприяння у виконанні обов'язків і реа­лізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

$13.6.Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

$13.7.Проходити в установленому порядку атестацію на отримання чергової кваліфікаційної категорії.

$13.8.Висувати вимоги до адміністрації дитячого оздоровчого табору (письмово та усно) щодо дотри­мання положень нормативних документів з охорони здоров'я дітей та дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

$13.9.Отримувати від адміністрації дитячого оздоровчого табору інформацію нормативно-правового й організаційного характеру, ознайомлюватися з відповідними документами.

4. Відповідальність

Медична сестра загальноосвітнього навчального закладу несе відповідальність:

4.1.     За охорону здоров'я дітей дитячого оздоровчого табору, виконання належних санітарно-гігієнічних вимог щодо організації оздоровчого процесу.

$14.2.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією (у межах, визначених чинним законодавством про працю України).

$14.3.За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності (у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України).

$14.4.За завдання матеріальної шкоди (у межах, визначених чинним цивільним законодавст­вом та законодавством про працю України).

$14.5.За неналежне виконання вимог, визначених статутом та правилами внутрішнього роз­порядку дитячого оздоровчого табору (у межах, визначених чинним адміністративним законодавством України).

5. Медична сестра загальноосвітнього навчального закладу повинна знати:

$15.1.Вимоги чинного законодавства.

$15.2.Статут та правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.

$15.3.Порядок і строки складання звітності.

$15.4.Порядок проведення обліку витрачених матеріалів.

6. Кваліфікаційні вимоги

Медична сестра дитячого оздоровчого табору має неповну вищу освіту (мо­лодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Без ви­мог до стажу роботи.

$16.1.Медична сестра дитячого оздоровчого табору II кваліфікаційної категорії має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напря­мом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації тощо). Наяв­ність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеці­альності. Стаж роботи за фахом понад п'ять років.

$16.2.Медична сестра дитячого оздоровчого табору І кваліфікаційної категорії має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напря­мом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації тощо). Наяв­ність посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціаль­ності. Стаж роботи за фахом понад сім років.

$16.3.Медична сестра дитячого оздоровчого табору вищої кваліфікаційної кате­горії має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою, професією

Медична сестра дитячого оздоровчого табору взаємодіє з:

$1    працівниками дитячого оздоровчого табору ;

$1    вихователями, дітьми, їхніми батьками;

$1    адміністрацією ДОЗ;

$1    місцевими закладами охорони здоров'я та органами їх управління.

З інструкцією ознайомлена

План роботи лікаря

«Затверджую”

Директор

ТОВ „ДЗОВ „Чайка”

Лихенко Д. Ю.

План роботи лікаря

у ТОВ „ДЗОВ „Чайка” Гайворонського району

ІІІ зміна 2011 рік

№ п/п

Перелік заходів

Термін виконання

Виконавець

Примітки

1

Бере участь у підборі та розстановці медичних кадрів табору

По змінах

Лікар

 

2

Бере участь у прийомі дітей, відборі диспансерних хворих

По приїзду

Лікар

 

3

Контролює ведення медичної документації

Постійно

Лікар

 

4

Затверджує графіки роботи медичного персоналу табору

По змінах

Лікар

 

5

Контролює режим і організацію харчування в таборі

Постійно

Лікар

 

6

Контролює дотримання санітарно - епідеміологічного стану у таборі

Постійно

Лікар

 

7

Доводить до відома медпрацівників табору наказів, розпоряджень, інструктивно - методичних документів МОЗ

Регулярно

Лікар

 

8

Організація просвітницької роботи серед вихователів, дітей, технічного персоналу

Постійно

Лікар

 

Рай педіатр Гайворонського РТМО                                                                     Шустер Т. С.

Лікар ДЗОВ «Чайка»                                                                                               Шевчук О.П.

План роботи медичної сестри

                                                                                                                                            „Затверджую”

                                                                                                                          Директор

ТОВ „ДЗОВ „Чайка”

Лихенко Д. Ю.

План роботи медичної сестри

у  ТОВ „ДЗОВ „Чайка” Гайворонського району

І зміна 2013 рік

№ п/п

Перелік заходів

Термін виконання

Виконавець

Примітки

1

Підготовка будиночків та медпункту до приїзду дітей

По змінах

Медична сестра

 

2

Отримування лікарських засобів, ведення обліку та контролю за використанням. Забезпечення медикаментів для надання невідкладної допомоги.

Постійно

Медична сестра

 

3

Прийом дітей в табір(вага, зріст, огляд на педикульоз).

По змінах

Медична сестра

 

4

Складання списків дітей, які відносяться по фізичній культурі до спеціальної чи підготовчої групи

По приїзду дітей

Медична сестра

 

5

Огляд дітей на педикульоз та коросту

Раз на тиждень

Медична сестра

 

6

Складання перспективного меню

Раз на 10 днів

Медична сестра,

Сестра господарка

 

7

Складання меню на кожен день

Постійно

Медична сестра,

Сестра господарка

 

8

Ведення журналів:

  • Контроль за якістю готової продукції (бракеражний)
  • Температурного режиму холодильного обладнання
  • Регістрації прийому амбулаторних хворих
  • Обліку дітей, що перебувають на „Д” обліку
  • Огляд дітей на коросту та педикульоз
  • Обліку інфекційних захворювань у дітей
  • Обліку дітей, які перебувають в ізоляторі.

Постійно

Медична сестра

 

9

Контроль санітарного стану будиночків

Постійно

Медична сестра

 

10

Відбір проб їжі

Постійно

Медична сестра

 

11

Складання списків дітей по загонах

По приїзду

Медична сестра

 

12

Контроль зміни білизни по загонах

Раз в тиждень

Медична сестра

 

13

Контроль купання дітей перед сном

Постійно

Нічна медична сестра

 

14

Приготування дезрозчинів для обробки рук, приміщень, підлоги

Постійно

Медична сестра

 

15

Надання долікарської медичної допомоги дітям, які звернулися в мед. пункт

Постійно

Медична сестра

 

16

Проведення антропометрії по закінченні зміни

По змінах

Медична сестра

 

17

Ведення просвітницької роботи серед педагогічного персоналу, дітей, щодо формування здорового способу життя, профілактики захворювань.

Раз в тиждень

Медична сестра

 

18

Контролювання ведення медичної документації середнім медичним персоналом.

Постійно

Медична сестра

 

19

Внесення пропозицій керівництву табору щодо покращення організації роботи

Постійно

Медична сестра

 

Медична сестра                                                                           

СЕКРЕТЫ ОТРЯДНОГО УГОЛКА

СЕКРЕТЫ ОТРЯДНОГО УГОЛКА

   Актуальность. Детей интересуют успехи своего отряда, результаты спортивных и творческих мероприятий, также важно для них узнать, какой сегодня день недели и прогноз погоды, кто из отряда и в чем сумел за прошедший день отличиться, что интересного будет в жизни отряда в ближайшем будущем. Об этом и многом другом ребятам рассказывает отрядный уголок. Его иногда еще называют ежедневник или информационник. Но смысл один – он отражает деятельность отряда и его участие в жизни лагеря. Для того чтобы уголок был нагляднее и содержательнее, воспитатель должен знать несколько приемов оформления, а также способы, которыми можно научить детей быстро и качественно оформлять свои идеи.

   Задача: показать различные способы оформления отрядного уголка, дать информацию о его назначении и компонентах.

   Форма: мастер-класс.

   Место: гостиная.

   Продолжительность: 45–60 минут.

   Участники: воспитатели.

   Техническое оснащение: 4 ватмана, цветная бумага, картон, клей, скотч, гуашь, акварель, кисти, губка поролоновая, аэрограф, кнопки, скрепки, ДВП.

   Предварительная подготовка: изготовление макета из ДВП, подготовка аэрографа к работе, раздаточного материала.

Сценарный план:
1. Значение.
2. Советы, периоды.
3. Виды.
4. Компоненты.
5. Оформительские «тайны».

    Ход мастер-класса

1. Вступительное слово.

Отрядный уголок – это информационное пространство для отряда, которое отражает его жизнь. Значение уголка:
– содержит полную информацию об отряде;
– отражает деятельность отряда и его участие в жизни лагеря;
– помогает детям находиться в курсе событий;
– помогает развивать творческие способности подростков, учит культуре оформления, пробуждает интерес к жизни своего коллектива.

Отрядный уголок – это творчество ваше и ваших детей.

С о в е т ы по оформлению отрядного уголка:
– должен быть «говорящим», содержание и его рубрики должны быть сменными;
– должен отражать различные стороны жизни отряда (спорт, участие в лагерной жизни, награды, дни рождения, перспективы и т. д.);
– в оформлении уголка и обновлении содержания рубрик должны принимать участие дети.

2. Содержание отрядного уголка.

Рубрики, которые должны быть в отрядном уголке, соотносятся с периодом смены:

Организационный период.
– «Это наш лагерь» (информация о детском лагере);
– поздравление с приездом;
– законы и традиции лагеря;
– адрес лагеря;
– наказ ребят прошлой смены;
– песни организационного периода, песня лагеря;
– план на день и т. д.

   В организационный период можно провести конкурс на лучшее оформление уголка. Творческая группа собирает все предложения, обсуждает и делает макет уголка в соответствии с названием и девизом отряда, раскрывая идею, содержание, название отряда.

   Основной период.

   В основной период смены отражается ежедневная деятельность отряда:
– список ОСУ, обязанности и функционал;
– список отрядных творческих групп и план подготовки дел;
– график соревнований и тренировок;
– подготовка к отрядным и дружинным делам, праздникам;
– участие в творческих конкурсах, смотрах;
– план-сетка отрядных дел;
– система стимулирования.

   Итоговый период.
– рубрика «Как мы жили» с фотографиями;
– рядом с отрядным уголком лист ватмана с надписями «А напоследок я скажу...», «Забор пожеланий», «Карта впечатлений и пожеланий», «Наставления будущим сменам», где подростки пишут на прощание друг другу и лагерю пожелания, пишут о своих впечатлениях.

3. Оформительские «тайны».

Фон. Несколько советов, как сделать яркий фон на большом формате за минимальное количество времени:
– использовать губку для мытья посуды, либо просто кусочек поролона;
– использовать насадку-распылитель для бутылки, в которой развести краску необходимой концентрации;
– вместо распылителя можно использовать аэрограф – для этого вам понадобятся материалы: пустой стержень и корпус от гелиевой ручки, коробок спичек. Стержни закрепляем под прямым углом на коробочку, узкий стержень опускаем в стаканчик с краской, а в широкий выдуваем воздух;
– фон получится более ярким, если при использовании аэрографа или распылителя использовать метод трафаретов, т. е. перекрываем одну часть – задуваем, затем перекрываем другую часть – задуваем. Таким образом, мы можем использовать несколько цветов на одном фоне, наложение картинок и тематические фигурки на фоновом рисунке;
– получается очень веселый фон, если он состоит из отпечатков ладошек ваших деток.

Объем. При оформлении уголка можно использовать объемные фигуры:
– из бумаги, которые можно подвесить рядом с уголком, либо на потолок: чайки, человечки, звезды, шарики, цветы;
– отдельным блоком на рефлексию можно придумать многоуровневую конструкцию, которую впоследствии детям необходимо собрать воедино;
– использование объемных деталей: буквы, ракушка с жемчужиной, «сундук настроения»;
– чтобы сделать объемный ландшафт, необходимо, помяв газету, накрыть намоченной в ПВА марлей. Когда высохнет, необходимо закрасить гуашью;
– план на день можно сделать в виде большого дома, у которого открываются окна.

4. Практическая часть: работа по группам. Все участники разбиваются на несколько групп и разрабатывают эскиз отрядного уголка, выполняют его технически. Во время работы есть возможность получить консультацию специалиста по различным фоновкам, шрифтам. Анализ полученных работ (ошибки, новинки и т. д.).

5. Подведение итогов, вручение раздаточного материала.

Рубрики робочого куточка загону
1. Емблема загону (яскраво, естетично намальована).
2. Загін (назва загону).
3. Наш девіз: (девіз загону).
4. Улюблена пісня загону.
5. Промовка, кричалка (можливе щось одне).
6. Рада творчих справ.
7. Путівка дня. (Оформляється календарем на табірну зміну).
8. Вітаємо.
9. Закони життя колективу.
10. Їм загін каже дякую.
11. Це потрібно знати:

«Привет, каникулы!»

СМЕНА 1 «Euro-тур 2012»

«Привет, каникулы!»

09.06.2012 - 29.06.2012г.

Сб09/06

Вск 10/06

Пн 11/06

Вт 12/06

Ср 13/06

Чт 14/06

Пт 15/06

Заезд детей. Вечер знакомств. «Команды, на сбор!»

Открытие смены «Euro-тур 2012»

Открытие спартакиады. «Экстрим-шоу»

«Фанатская трибуна…»

Презентация отрядов. Конкурс отрядных уголков.

Игровая программа «Разминка»

(«Ма-ла-ко»)

Спортивная развлекательная программа для мальчиков «Шоу каскадеров»

Battle Strike

Сб 16/06

Вск 17/06

Пн 18/06

Вт 19/06

Ср 20/06

Чт 21/06

Пт22/06

«Клипы на табло» Фестиваль «КАКБЫ - видео»

Интеллектуальный тайм-аут («Самый умный»)

День Нептуна «Water-polo» /

Китнаф «Стадион будущего»

Спортивная развлекательная программа для девочек «Амазонка 2012»

 Конкурсмоды «Sport fashion»

Конкурс плакатов здоровый образ жизни / ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

«Чемпионы среди нас»

День памяти.

Зарница.

Факельное шествие.

«Сотворившим мир посвящается».

Сб23/06

Вск24/06

Пн25/06

Вт26/06

Ср27/06

Чт28/06

Пт29/06

Концерт вожатых  «Легенды спорта»

День 1.

«Маякало».

«В игру вступают «маяковцы».

День 2.

День именинника «С днем рождения, друг!» / «CДнем рождения, лагерь!»

Фестиваль уличных культур

Закрытие спартакиады.

Отрядные огоньки.

Закрытие смены.

«Первый тайм мы уже отыграли…»

Выезд детей. «Мы обязательно встретимся!»

СМЕНА 2 «В СТИЛЕ РЕТРО»

«Утверждаю»

Директор ОК «Маяк»

_________________ А.М.Задорожный

СМЕНА 2 «В СТИЛЕ РЕТРО»

04.07.2012-24.07.2012г.

Ср 04.07

Чт 05.07

Пт 06.07

Сб 07.07

Вск 08.07

Пн 09.07

Вт 10.07

Заезд детей. Вечер знакомств «Разрешите пригласить»

Открытие смены «В стиле ретро»

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…»

Открытие ОЛИМПИАДЫ.

«На Ивана, на Купала»

ФУК

«А у нас во дворе»

Развлекательная программа

Рекорды «Маяка» «Всегда готов»

Конкурс плакатов из фантиков

Презентация отрядов «Я, ты, он, она – вместе целая страна»

Ср 11.07

Чт 12.07

Пт 13.07

Сб 14.07

Вск 15.07

Пн 16.07

Вт 17.07

Конкурс мод «Бриллиантовая рука»

Battle Strike

«В стиле диско»

Интеллектуальное шоу «Поле чудес»

Клиппомания «В гостях у сказки»

Конкурсная программа для мальчиков «Если бы парни всей земли…»

 День именинника

Нептун

Ср 18.07

Чт 19.07

Пт 20.07

Сб 21.07

Вск 22.07

Пн 23.07

Вт 24.07

Концерт вожатых

«Вожатский огонек»

«Маякало»

«Алло, мы ищем таланты»

День пионерии

Зарница

КБТ

Закрытие спартакиады.

Закрытие смены «Давай пожмем друг другу руки»

Выезд детей.

 

СМЕНА 3 «Таинственный остров»

СМЕНА 3 «Таинственный остров»

27.08.2015 - 13.08.2015г.

Пн 27.07

Вт28.07

Ср 29.07

Чт 30.07

Пт 31.07

Сб 01.08

Вск 02.03

День заезда.

Вечер знакомств «Тест-контроль»

Открытие смены

«Таинственный остров»

Спартианские игры

Чемпионат пиджеинга

 

«Встречаем племена!»

Конкурс тотемов

Интеллект-шоу

17-00 мл.

18-00 ср.

В городе Мафия 19-30 ст.

 

 

«Battle Strike»

Развлекательная программа

 

 «Сокровища  наций»

 (Спорт)

Пн 03.08

Вт 04.08

Ср 05.08

Чт 06.08

Пт 07.08

Сб08.08

Вск09.08

День именинника

 

 

 

 

 

Конкурс

«Мисс Острова»

17-00 мл.

19-30 ср., ст.

 

 

 

Игры на песке

Вожатский вечер

«Пиратская вечеринка»

 

Развлекательная программа

Город мастеров

17-00

 «Я люблю Україну»

19-30

 

 

Развлекательная программа

 «Битва племен»

19-30 ст., ср

 

Игровая программа

«Битва капитанов»

17-00 мл.

МАЯКАЛО

 

Спортивная программа для мальчиков

«Битва титанов»

17-00 мл.

18-00 ср.

19-30 ст.

Фильм

Пн 10.08

Вт 11.08

Ср 12.08

Чт 13.08

Пт 14.08

Сб 15.08

Вск 16.08

Ярмарка

 

Закрытие спартиады

 

Закрытие смены

Выезд детей

     

СМЕНА 2 «Сезон премьер и открытий»

СМЕНА 2 «Сезон премьер и открытий»

02.07.2015г. - 19.07.2015г. (вожатые заезжают 30.06)

Пн 29.06

Вт 30.06

Ср 01.07

Чт 02.07

Пт 03.07

Сб 04.07

Вск 05.07

     

День заезда.

Вечер знакомств

«У нас на красной дорожке»

 

Открытие смены

«Сезон премьер и открытий»

 

Открытие спартакиады.

Смотр отрядных уголков.

Кастинг в шоу-балет «Маяк»

Развлекательная программа

«Битва капитанов»

Фото-квест

Реклама отрядов

Дискотека супергероев

Пн 06.07

Вт 07.07

Ср 08.07

Чт 09.07

Пт 10.07

Сб 11.07

Вск 12.07

«Battle Strike»

Пляжный день.

«ИВАНА КУПАЛА»

Игры на песке

Гавайская дискотека

День

именинника

Конкурс моды

 

«Звезды подиума»

 

Голливудская дискотека

Развлекательная программа

 

«Хто головний?»

Реалити-шоу «Последний герой» (спорт.)

Фильм

Клиппомания «Зіркове життя»

 

 

 

Дискотека – шляпное пати

Пн 13.07

Вт 14.07

Ср 15.07

Чт 16.07

Пт 17.07

Сб 18.07

Вск 19.07

Интеллек-шоу

 

Игровая программа

«В городе Мафия» Диско-мафия

Ярмарка.

Город мастеров.

 

Фильм.

Гала-концерт «МАЯКАЛО»

 

Закрытие спартакиады.

 

Отрядные огоньки

Закрытие смены «До новых открытий»

Выезд детей.

СМЕНА 1 Лови волну!

СМЕНА 1 «Лови волну!

11.06.2014 - 01.07.2014г.

Ср 11/06

Чт 12/06

Пт 13/06

Сб14/06

Вск 15/06

Пн 16/06

Вт 17/06

День заезда.

Волна знакомства «Привет, Маяк

Открытие смены

«Лови волну»

Открытие спартакиады

«Волна спорта»

Волна интриги

«Квест! Квест! Квест

Артиада

Волна пародий

«Большая разница»

Артиада

Игровая волна

«Клуб М\Д»

Смотр отрядных уголков

Ср 18/06

Чт19/06

Пт20/06

Сб 21 /06

Вск22/06

Пн23/06

Вт24/06

Конкурс моды

Волнадрайва

«Battle Strike»

Волна Робинзона

«Игры патриотов»

Спортивно- развлекательная программа

Волна рекламы

Антисказка

(видеоклипы)

Песочная анимация

Волна памяти

 

 

Песочная анимация

Волна музыки

Битва хоров

Мастер-класс по плетению кос

Гостевая волна

День именинника

 

Ср 25/06

Чт 26/06

Пт 27/06

Сб 28/06

Вск 29/06

Пн 30/07

Вт 01/07

Волна адреналина

«Поймай, если сможешь»

Волна интеллекта

Новая волна

МАЯКАЛО

Город Мастеров

«Як у нас на Україні»

Мастер-класс по плетению кос

Волна рекордовЗакрытие спартакиады.

Отрядные огоньки.

Закрытие смены «Полный штиль»

 

Выезд детей

«До встречи, Маяк!»